eGURROLA DANCE LEAGUE

regulamin

1. Organizator

Egurrola Dance Studio

2. Termin

16.10.2021 r. – 19.06.2022 r.

3. Cel Egurrola Dance League

Nadrzędnym celem Egurrola Dance League jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tańca oraz rywalizacji tanecznej w duchu fair play.

Cel ten realizujemy poprzez organizację turniejów tańca na najwyższym poziomie, z udziałem jak największej liczby tancerzy startujących w wybranych stylach tanecznych i kategoriach wiekowych.

Zależy nam, aby zainteresować zawodami jak najszersze grono tancerzy, niezależnie od lokalizacji szkoły, w której trenują.

4. Przebieg rywalizacji

Tancerze uczestniczący w naszych turniejach ligowych mogą wybrać styl tańca, w którym chcą się zaprezentować. Są także przydzielani są do odpowiednich kategorii wiekowych.

Na każdym z czterech turniejów ligowych uczestnicy zdobywają̨ miejsca i otrzymują̨ odpowiednią liczbę punktów za dany turniej.

Punkty z każdego turnieju są sumowane. Na ostatnim turnieju ligowym w roku szkolnym zdobywcy największej liczby punktów w danym stylu i danej kategorii wiekowej zostają uhonorowani tytułem Mistrza Egurrola Dance League.

5. Sędziowie

• Sędzia Główny
• 5-osobowa komisja punktująca, w skład której wchodzi 3 sędziów będących trenerami zespołów.
• Sędzia skrutiner

6. Nagrody

• finaliści – dyplomy
• zdobywcy I, II i III miejsca – puchary i medale
• zwycięzcy Egurrola Dance League – trofeum oraz tytuł Mistrza Egurrola Dance League

6. Kategorie taneczne dla zespołów i grup turniejowych

6.1 Hip hop:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

6.2 Disco dance:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

6.3 Jazz:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby),

* mała grupa (3-7 osób),

* formacja (8-24 osób).

6.4. Modern:

* solo (1 osoba),

* duet (2 osoby).

7. Kategorie wiekowe

OBOWIĄZUJĄCE OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA 2022 R..

MINI KIDS – 2014 i młodsi

DZIECI 1 – 2013, 2012

DZIECI 2 – 2011, 2010

JUNIORZY 1 – 2009, 2008

JUNIORZY 2 – 2007, 2006

DOROŚLI – 2005 i starsi

WAŻNE!

W kategorii duety decyduje rok urodzenia starszego tancerza z duetu (różnica wieku między tancerzami nie może być większa niż 2 lata)

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń lub do rozdzielenia kategorii wiekowych w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń.

8. Długości prezentacji

WAŻNE!

Długość prezentacji na konkretnym turnieju ustala Sędzia Główny w porozumieniu z trenerami tancerzy biorących udział w rywalizacji.

8.1 Hip hop, Disco dance:

* solo 45-60 sekund,

* duet 45-60 sekund

* małe grupy: dzieci 1:15-1:30, juniorzy i dorośli 1:30-2:00,

* formacje zespoły grupy turniejowe: dzieci, juniorzy, dorośli 2:30-3:00 minut.

WAŻNE!

We wszystkich kategoriach tanecznych (oprócz formacji) w stylu Hip Hop i Disco Dance rundy rozgrywane są do muzyki organizatora.

8.2 Jazz dance:

* solo 60 sekund,

* duet 60 sekund,

* małe grupy: dzieci 1:30-2:00, juniorzy i dorośli 2:00 – 2:30,

* formacje: dzieci 2:30-3:00, juniorzy i dorośli 3:00- 4:00.

WAŻNE!

W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Jazz, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna (o tej samej długości co w eliminacjach).

8.3. Modern:

* solo 60 sekund,

* duet 60 sekund.

WAŻNE!

W kategoriach tanecznych solo i duet w stylu Modern, rundy eliminacyjne rozgrywane są do muzyki organizatora. W finale dozwolona jest muzyka własna (o tej samej długości co w eliminacjach).

9. Przepisy ogólne

9.1 We wszystkich kategoriach dla stylu Hip Hop i Disco dance zabronione jest używanie jakichkolwiek rekwizytów.

9.2 We wszystkich kategoriach dla stylu Disco Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych.

9.3 We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance/Modern dopuszczalne jest używanie rekwizytów wielkości krzesła, które tancerz jest w stanie sam wnieść na scenę. Ma on 15 sekund na wniesienie rekwizytu na scenę i 15 sekund na zniesienie rekwizytu ze sceny.

9.4 We wszystkich kategoriach dla stylu Jazz Dance zabronione jest wykonywanie figur akrobatycznych bez podporu.

10. Warunki uczestnictwa

10.1 Tancerzem Egurrola Dance League może być tylko uczestnik zespołu lub grupy turniejowej Egurrola Dance Studio.

10.2 Dokonanie zgłoszenia do trenera w wyznaczonym terminie.

10.3 Dokonanie opłaty startowej w wysokości 45 zł od kategorii (brak opłaty będzie skutkował niedopuszczeniem tancerza do występu).

10.4 W kategoriach solo i duety wszystkie konkurencje rozgrywane są do muzyki organizatora. Wyjątkiem są jedynie kategorie jazz dance oraz modern, w których w finale uczestnicy mogą prezentować się do muzyki własnej. Warunkiem jest dostarczenie utworu do trenera prowadzącego, w wyznaczonym terminie. W razie niedotrzymania tego warunku, uczestnik prezentuje się do muzyki organizatora. Tancerze zobowiązani są do posiadania kopii zapasowej utworu na nośniku pendrive w dniu imprezy.

11. Punktacja

Na ostateczny wynik rankingu składają się dwa elementy punktacji za wyniki osiągnięte w eliminacjach Egurrola Dance League: punktacja podstawowa, za zdobyte miejsce, oraz premiowa, w zależności od rundy, na której zawodnik zakończył udział w konkurencji.

Punktacja jest następująca (dotyczy turnieju od rund eliminacyjnych 1/8, 1/16, 1/32):

I miejsce – 100 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

II miejsce – 90 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

III miejsce – 85 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

IV miejsce – 80 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

V miejsce – 75 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

VI miejsce – 70 pkt (za zajęcie miejsca) + 50 pkt (za wejście do finału)

VII miejsce – 64 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

VIII miejsce – 62 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

IX miejsce – 60 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

X miejsce – 58 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XI miejsce – 56 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XII miejsce – 54 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XIII miejsce – 52 pkt (za zajęcie miejsca) + 25 pkt (za wejście do półfinału)

XIV-XVI miejsce – 50 pkt (za zajęcie miejsca) + 10 pkt (za wejście do ćwierćfinału)

dalsze miejsca – 50 pkt (za zajęcie miejsca)

Wyjaśnienia do punktacji:

+50 pkt za wejście do finału – wszyscy zawodnicy, którzy dostali się do finału, otrzymują dodatkowe 50 pkt do punktów, które otrzymali za miejsce;

+ 25 pkt za wejście do półfinału – wszyscy zawodnicy, którzy nie weszli do finału, a byli w ½ finału, otrzymują dodatkowe 25 punktów do punktów, które otrzymali za miejsce;

+10 pkt za wejście do ćwierćfinału – wszyscy zawodnicy, którzy nie weszli do ½ finału, a byli w ¼ finału otrzymują dodatkowe 10 pkt do punktów, które otrzymali za miejsce;

dalsze miejsca – zawodnicy, którzy nie weszli do ćwierćfinału otrzymują 50 pkt niezależnie od tego, na którym miejscu się uplasowali.

UWAGA! Zawodnicy, którzy brali udział w 1/4 finału, a nie zakwalifikowali się do 1/2 finału, dostają 50 punktów za zajęcie miejsca.

Punktacja w przypadku kategorii rozpoczynających się od 1/4 finału, 1/2 finału i finału:

W sytuacji, gdy runda eliminacyjna rozpoczyna się od 1/4 finału, zawodnicy do punktów za zajęcie miejsca otrzymują dodatkowo: za wejście do 1/2 finału +10 punktów, za wejście do finału +25 punktów.

W sytuacji, gdy runda eliminacyjna rozpoczyna się od 1/2 finału, zawodnicy do punktów za zajęcie miejsca otrzymują dodatkowo +10 punktów za wejście do finału.

Kiedy rozgrywany jest wyłącznie finał (bez rund eliminacyjnych), zawodnicy otrzymują tylko punkty za zajęte miejsca.

Dodatkowe informacje

Zawodnicy zdyskwalifikowani oraz wykluczeni z zawodów otrzymują 0 punktów.

W przypadku remisu dwóch lub więcej podmiotów w półfinale, wszystkim przyznaje się średnią arytmetyczną punktacji (np. remis 3 podmiotów na miejscach od VII do IX /(64 pkt + 62 pkt + 60 pkt): 3 = 62 punkty – wszyscy zawodnicy otrzymują 62 punkty

Ostatnie zawody Egurrola Dance League mają podwójną punktację podstawową i premiową.

Za udział w czterech zawodach eliminacji Egurrola Dance League soliści oraz duety otrzymują 70 dodatkowych punktów, a za udział w pięciu zawodach eliminacji Egurrola Dance League soliści oraz duety otrzymują 100 dodatkowych punktów.

W przypadku małych grup i formacji podmioty taneczne otrzymują tylko punkty za miejsca (bez punktów za poszczególne rundy).

12. Informacje dodatkowe

a) Organizator informuje, że zarówno na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy, jak i w czasie jej trwania nie będzie możliwości modyfikacji zgłoszenia oraz list startowych.

b) Ramowy program turnieju zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora, bądź przesłany do Instruktorów/Opiekunów grup po zamknięciu list startowych i ocenie ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach.

c) W kwestiach przepisów nie ujętych regulaminem decyzję podejmuje sędzia główny Egurrola Dance League.